คำศัพท์ : get

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
get (เก็ท)

ถูก (ต่อย เตะ)

เป็น(หนี้)

มี

ก่อให้เกิด

เข้าใจ

ไปเอามา