for หมายถึง ต่อเมื่อคำนึงถึงว่า แม้แต่เพื่อ เพราะ แทน ระหว่าง ในเรื่อง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 181 ครั้ง)

คำศัพท์ for แปลว่า ต่อเมื่อคำนึงถึงว่า แม้แต่เพื่อ เพราะ แทน ระหว่าง ในเรื่อง หมายถึง ต่อเมื่อคำนึงถึงว่า แม้แต่เพื่อ เพราะ แทน ระหว่าง ในเรื่อง for อ่านว่า (ฟอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
for (ฟอ)

ต่อเมื่อคำนึงถึงว่า แม้แต่เพื่อ

เพราะ

แทน

ระหว่าง

ในเรื่อง