คำศัพท์ : find

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
find (ไฟนด)

ไปถึง ทดลองให้เห็นเท็จจริง

รู้สึก

คลำหาไปจนถึง

สิ่งที่พบ