คำศัพท์ : even

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
even (อี-เฝ็น)

จำนวนถ้วน ๆ ให้เท่าเทียมกัน

(เลข) คู่

มั่นคง

เวลาเย็น