คำศัพท์ : embed

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
embed (เอ็มเบด-)

ฝัง