คำศัพท์ : ease

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ease (อีส)

สบาย ความคล่องแคล่ว

ความไม่กังวล

ปล่อยทุกข์

บรรเทา

ความง่าย