คำศัพท์ : due

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
due (ดยู)

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถูกต้อง

ถึงเวลาอันสมควร

สิทธิที่ควรจะได้รับ