คำศัพท์ : dean

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dean (ดีน)

คณบดี ผู้มีอาวุโส

เจ้าวัด