คำศัพท์ : cult

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cult (คัลท)

พิธีที่ปฏิบัติกันในศาสนา