คำศัพท์ : corn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
corn (คอน)

ตุ่มหนังบนนิ้วเท้า ข้าวโพด

ข้าวโดยทั่ว ๆ ไป

แช่เกลือ