คำศัพท์ : bulk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 508 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bulk (บัลค)

ทั้งก้อน