คำศัพท์ : bill

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bill (บิล)

ร่างพระราชบัญญติ ตั๋ว

ใบปลิว

บัญชีรายการสิ่งของที่ซื้อ