คำศัพท์ : ago

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ago (อะโก-)

(สิบปี) มาแล้ว