คำศัพท์ : Zen

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zen (เส็น)

ศาสนาพุทธนิกายมหายานในญี่ปุ่น