คำศัพท์ : Yiddish

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yiddish (ยีด-ดิฌ)

ภาษาเยอรมันปนภาษาฮีบรู