คำศัพท์ : Xaverian Brother

(ถูกค้นหาทั้งหมด 225 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Xaverian Brother (เสะฝี-เรียน บรัฑ-)

พระคาทอลิกนิกาย เสะฝี-เรียน บรัฑ-เอิส