คำศัพท์ : Tory

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Tory (โท-ริ)

ผู้ถือลัทธิจารีตนิยม