คำศัพท์ : TNT

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
TNT (ที เอ็น ที)

วัตถุระเบิด