คำศัพท์ : Rome

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Rome

กรุงโรม คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก