คำศัพท์ : Dr

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Dr

(เดท-เออะ) ลูกหนี้

ปน

ปลอม (บัญชี)

นายแพทย์

ผู้ที่ได้รับปริญญาเอก